([[order.count ? order.count : "0"]])
به سبد اضافه شده است

پاکت چک آپ طلایی ( پارامترهای چک آپ طلایی مرد)

از [[ convertCurrency("2100") ]]

بسته چک آپ عمومی + بسته غربالگری سرطان ( غربالگری سرطان زنان و یا غربالگری سرطان مردان) + بسته غربالگری سیستم قلبی عروقی

نتایج آزمایشگاهی توسط پزشکان متخصص بررسی می شود. نتایج به شکل اپی کریز به شما ارائه می شود . در صورتیکه در نتایج مورد پاتولوژیکی مشاهده شود ، می توانیم شما را به پزشک متخصص معرفی کرده و یا در کشور خودتان راهکارهای درمانی را ارائه دهیم.

هزینه برنامه درمانی در صورت مشاهده مورد پاتولوژیک بصورت جداگانه دریافت خواهد شد
  • نفر
 
برای مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

باقى درمان ها