([[order.count ? order.count : "0"]])
به سبد اضافه شده است

پوششهاى لامينت 8 Unit

از [[ convertCurrency("2600") ]]

  • نفر
 
برای مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

تغیاراتهای رنگ قهوه ـ زرد را که در دندانها با سببهای مختلف به وجود آمده است، فاصله های بین دندانها را، خرابیهای ساختاری در صطح دندان را می توان با روکش ورقه ورقه ای چینی راست کند. از صطحهای اینجور دندانهابفت دندان خیلی کم قطع می شود. ورقهای چینی در بزرگی 0.5 ـ 1 میلی متر که سپس تشکیل داده شده است به صطح دندان چسبانده می شود. با اینجور بازسازیها به نتیجه های فوق العاده رسیده می شود.

یک نوع معالجه ای خاص است که روی دندان بدون قطع دندان انجام می شود. در بیمارهای مناسب نتیجه های مکمل و بسیار محافظ می دهند.

ـ وقتی که آرزو می شود به دندانهای که در پیش دندانها است حد اقل آسیب برساند و بهترین قیافه ای زیباسازی باشد

باقى درمان ها